Föreläsningar

Mina föreläsningar anpassas förstås efter uppdragsgivarens situation och önskemål. Sex huvudsakliga ämnesområden kan urskiljas:

1.  Tolkning av tidens tecken.
2. Etik och moral.
3. Stress, utbrändhet, hälsa, ohälsa och livsmening.
4.  Visioner.
5.  Ledarskap.
6.  Personlig utveckling.

Ofta vävs teman från de olika ämnesområdena samman vilket i någon mån framgår av titlarna på föreläsningar som jag hållit i olika sammanhang.

Ett smakprov på mitt föreläsande finns i följande film inspelad vid en ledardag i Göteborg. Mina insatser börjar efter c:a 22 minuter och pågår i 16 minuter.

 

Den vise chefen Final from HandsOn on Vimeo.

Dessutom finns två videoinspelade föredrag hållna vid Filosoficirkeln i Lund tillgängliga och därutöver citeras i trots mot Jantelagen omdömen som fällts om mina föreläsningar.

Tolkning av tidens tecken

Många frågar sig vad det egentligen är för tid vi lever i. Det finns många goda tecken. Om vi ser några hundra år bakåt i tiden har utvecklingen varit formidabel. Men det finns också många djupt oroande och hotfulla tecken, inte minst på miljöområdet. Globaliseringen skapar dessutom ett förändringstryck som blir alltmer svårhanterligt med nuvarande ekonomiska och politiska institutioner. De på nationalstaten fokuserade politiska systemen har betydande svårigheter att hantera problemen. Dessutom försvåras situationen av att vi sedan 11 september har ett krig mot terrorismen där rädslan verkar ha tagit makten över det politiska omdömet.

Bakom sedvanligt självsäker politisk och ekonomisk retorik börjar dock villrådigheten gripa kring sig. Är vi verkligen på rätt väg, eller krävs fundamental omprövning av grundbultarna i vår syn på hur den goda framtiden bör skapas? Och är det i så fall möjligt att skönja konturerna i en sådan omprövning.

Huvudsyftet med mina tolkningar av tidens tecken är praktiskt. Jag vill helt enkelt försöka hjälpa mina uppdragsgivare att finna ett perspektiv på historien och framtiden som gör att de kan lämna bättre bidrag till skapandet av en god framtid genom klokare och framsyntare handlingar i nuet.

Etik och moral

Visst lever vi i skandalernas tid – Skandia, Systembolaget, Prosolvia, Enron och Parmalat! Ropen skalla, etik och moral åt alla. I skolan diskuteras den s.k. värdegrunden och i företagen pågår konsultledda etikseminarier. Allt verkar dock fortsätta som vanligt, så frågan är: Hur skapas den stabila moraliska insikt som verkar fattas?

Dessutom kan man ju undra om vi har någon anledning att förvånas över sakernas tillstånd. Speglar inte detta i själva verket rådande syn på vad livet går ut på?

Mitt perspektiv på dessa frågor tar sin huvudsakliga utgångspunkt i min bok, … men vad går det ut på egentligen – livet alltså. Jag anser nämligen att den moral som man som människa visar i praktisk handling hänger samman med det perspektiv man har på livet och vad det egentligen går ut på. Så den fördjupade moraliska insikt som verkar behövas i vår tid kräver mer än debatt, diskussioner och förtroendekommissioner. Därför tar jag i dessa föreläsningar upp de djupa livsfrågor som är gemensamma för oss människor. De livsfrågor som vi alla har mer eller mindre kloka och genomtänkta svar på. Svar som vi använder när vi rättfärdigar vårt sätt att leva och handla.

Stress, utbrändhet, hälsa, ohälsa och livsmening

Uppfattningen om hälsa och ohälsa bestäms av den livs- och människosyn som råder i samhället. Bländade av den biologiska forskningens framsteg i studier av generna håller vi på att reducera människan till en biologisk maskin.

Drömmen som hägrar är att varje ohälsotillstånd på sikt skall kunna bromsas, spärras eller rent av hävas med olika kemikaliska manipulationer. Att vi i princip skall kunna hålla oss friska hur ohälsosamt vi än lever. En nog så trösterik fantasi i vår tid av skräpmatskultur, försoffning och allmän hets.

En motsatt bild bygger på insikten att hälsa hör samman med ett hälsosamt leverne. Och då handlar det inte bara om kost och motion och rimliga krav så att vi inte stressar oss sjuka. Nej ett hälsosamt leverne kräver också djupgående reflektion över de eviga livsfrågorna, dvs. frågorna om livets mening i ljuset av lidande och död. Om hur vi bör leva för att vår stund på jorden skall kännas meningsfull och rik även om vi drabbas av motgångar och svårigheter.

Visioner

När framtiden är osäker ökar efterfrågan på visioner. Vår tid är inget undantag. De flesta verksamheter med självaktning vill därför ha en vision.

Problemet är bara att kunskaperna om vad som krävs av en vision för att den skall vara värd namnet ofta är otillräckliga. Den självklara följden av detta blir att många s.k. visioner måhända är välformulerade, men i praktiken saknar de den inspirerande och vägledande kraft som en verklig vision besitter.

I mina föreläsningar på det här området klargör jag vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att en verksamhetsvision skall med fog anses vara fullödig. Och om så önskas kan jag även göra en bedömning av eventuell befintlig visions halt i ljuset av dessa kriterier.

Syftet med dessa föreläsningar är att jag vill försöka skärpa mina uppdragsgivares insikt om att en fullödig verksamhetsvision är ett mycket kraftfullt och framtidsformande ledningsinstrument.

Ledarskap

Min käpphäst när det gäller ledarskap är att man leder som man är. Att det inte går att komma förbi att det är ens halt som människa, ens personliga mognad, som avgör vilket ledarskap man bedriver.

Men ledarskap är inte bara en fråga om psykologi och personliga egenskaper, utan det har förstås en organisatorisk eller institutionell sida. Min utgångspunkt när det gäller denna sak är att framtiden hör till de visionsstyrda och lärande organisationerna. Och mina föreläsningar om ledarskap syftar därför till att klargöra vilka krav det ställer på ledarskapet att skapa, upprätthålla och leda en dylik organisation.

Personlig utveckling

Den lärande organisationen framhålls med all rätt som ett sätt att hantera de komplexa krav på förändring och förnyelse som är så starka i vår tid. Men vad är det som verkligen gör en organisation lärande?

Svaret på den frågan är förstås människorna i organisationen, dvs. utan lärande människor blir det ingen lärande organisation.

I mina föreläsningar om personlig utveckling klargör jag därför innebörden i begreppet den lärande människan. Jag betonar framför allt hennes mognad. Att hon är en människa med integritet, dvs. med stark identitet och samtidig förmåga till empatiska relationer. Att hon kan kommunicera tydligt och integritetsrespekterande, att hon kan hantera konflikter på ett kreativt sätt och utan uppkomst av bitterhet, och att hon har en djup känsla för spänningarna och frihetsbehovet i den för åstadkommandet av innovationer så viktiga kreativitetsprocessen.

Syftet med dessa föreläsningar är dels att klargöra att i en tid av allt skarpare konkurrens är de anställdas personliga utveckling en fråga av stor strategisk betydelse, och dels att förmedla en del tankeväckande tips och reflektioner som var och en kan använda som stöd i sin egen personliga utveckling.

Uppdragsgivare:

Agenturföretagen
Akademiska sjukhuset
Akzo Nobel Base Chemicals
Alecta
AMF
Aptus
Arbetsgivarverket
Bergs kommun
Corporate Citizenship AB
Danderyd sjukhus
Dentallaboratoriernas riksförening
Det naturliga steget
DIK förbundet
Eco Tech
Ekerö församling
Ericsson
Enator
Falköpings kommun
Finansförbundet
Folkuniversitetet
Forskningsrådsnämnden
Forum för småföretagsforskning
Föreningen Svenska tecknare
Försäkringskassan
Gambro
Gagnefs kommun
Gävle kommun
Haparanda kommun
Handelsbanken
Haninge kommun
Hillesgården
Huddinge sjukhus
Håbo kommun
ICA
Institutet för företagsledning (IFL)
Institutionen för datorteknik (Uppsala universitet)
IPF
IREV
Kemikalieinspektionen
Kommunförbundet Gävleborg
Konstfack
Kristianstad kommun
Kungälvs sjukhus
Kunskapsakademien Österlen
Laholms kommun
Landstinget i Uppsala län
Lantbrukets avbytartjänst
Linköpings kommun
Luleå kommun
Lungcancerförbundet Stödet
Länsförsäkringar
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Dalarna
Malå kommun
MiL
Norrköpings kommun
Malmö stadsteater
MSR
Mölndals kommun
Nacka kommun
Naturvårdsverket
NBV
Norrlandsoperan
Nutek
Nynäshamns kommun
Parallel Consulting Group
Partena
Perstorp
Posten
Postgirot
Riksbyggen
Räddningsverket
Salems kommun
SBAB
Siemens
Skandia
Skara kommun
SKTF
Socialstyrelsen
Stockholms kyrkoherdeförening
Svensk scenkonst
Svenska lantmännen
Sveriges kommuner och landsting
Södersjukhuset
Södra
Telia
Thage Andersson Byggnads AB
Tullverket
Upplands Väsby kommun
Vantörs stadsdelsförvaltning
Vision och verklighet
Vittra
Vägverket
Västra Götalandsregionen
Vuxenskolan
Östgötateatern

Föreläsningstitlar:

Att utveckla levande visioner
Att vara medarbetare i en lärande organisation
Corporate citizenship – vad är det?
Den ljusnande framtid är vår?
Den vise VD:n – framtidens ledarskap
Det meningsfulla livet
Det villrådiga politiska ledarskapet
En livshållning för lärande
En tolkning av tidens tecken
Från 10 Guds bud till corporate citizenship
Hopp i orostider
Hur ser ett framgångsrikt ledarskap ut?
Hur ser kopplingen ut mellan miljövinster och affärsmässiga vinster?
Hur skall man kunna få något gjort med dom där idioterna?
Hur skapa en uthållig vision?
I elfte timmen
I ett annat ljus
Kan man älska sitt arbete?
Klokskap i kaos
Ledarens dröm – framsynta förändringar och personalen med på noterna
Ledarskap och ansvar
Ledarskapsutveckling
… men vad går det ut på egentligen – livet alltså
Nycklar till arbetsglädje
Om tidens tecken
Samarbete och arbetsglädje
Sunda själar i sunda kroppar
Varför har vi så bråttom?
Vart är vi på väg?
Verkligheten bakom hörnet
Vision eller vanmakt
Visioner – men jag har ju ett jobb att sköta
Visionernas makt
Visionsbaserat ledarskap
Visionskvalitéer och corporate citizenship

Två videoinspelade föredrag:

Genom åren har jag hållit flera föredrag vid Filosoficirkeln i Lund. Denna i Sydsverige mycket välrenommerade drygt 20-åriga kulturinstitution arrangerar föreläsningar i Lunds universitetsaula där olika mer eller mindre kända forskare och författare håller föredrag som belyser olika aspekter av ett för varje föreläsningstermin gällande tema.

Höstterminen 1996 var temat Fiktion och verklighet, och jag höll ett föredrag den 11 december med titeln Hoppets grund – fiktion, framtidstro och den kollektiva läroprocessen.

Vårterminen 1999 var temat Makt och moral, och jag höll ett föredrag den 18 maj med titeln Visionen om det goda livet, maktens rättfärdigande och demokratins dilemma.

Dessa båda c:a 75 minuter långa föredrag är förstås präglade av det akademiska sammanhanget, men innehåller en hel del av mina synpunkter på existentiella frågor och samhällsfrågor

Omdömen om föreläsningar:

Jag har aldrig lyssnar till något liknande. Mycket intressant och underhållande.

Sanslöst bra. Ovanligt att som publik få garva läppen av sig åt ett budskap som i botten är gravallvarligt!

En stor kåsör och posör: En Jonas Gardell/Jacob Dahlin i kostym och med större perspektiv.

Det är länge sedan jag skrattade så gott och mycket. Underbar presentation.

Oerhört fascinerande, både i innehåll och presentation. Retoriken i en klass för sig. Bra att få se och höra något vid sidan av den breda ”allfarleden”.

Humoristiskt sätt att framföra allvarliga frågor.

Tankarna som förs fram är av en sådan dimension att man inte kan lämna det därhän.

Trots många skratt fick han mig att tänka efter VAD ÄR MENINGEN med livet samt att alla måste ta ansvar.

En tänkvärd kväll fast ytterst underhållande.