Innehållsförteckning

PDF

I       Framtid – med eller utan hopp 21

Perspektivets betydelse 26

II      Efterklokhet i förväg 31

Ropet från framtiden 35

Föreställningar som underblåser rädsla 40

Att skåda framtiden 42

En annan tid 43

Tre exempel 45

Visionslängtan 49

Visionära ledare 51

Framtidsskapandets processer 54

De civilisationsbärande visionerna 55

Två grundläggande perspektiv på framtiden 58

III     Det förmoderna tänkandet om historien och framtiden 61

Den ofrånkomliga metafysiken 61

Det heliga och det profana 64

De antika historietänkarna 67

Judisk teleologi 70

Kyrkokristendomen som civilisationsbärare 73

Historien enligt Augustinus 75

Den kyrkokristna världsbildens maktkulmination 79

Tusenårsriket 80

Människans egen historia 84

IV     Modernitetens födelse 90

Framsteget ersätter försynen 93

Den nya berättelsen – drömmen om det rationella paradiset 96

Kvarlevande kyrkokristna tankefigurer 97

Komplexa utvecklingsprocesser 98

Oro för de långsiktiga moraliska konsekvenserna 99

Saint-Simons och Comtes försök att ge en sekulär grund för moralen 100

Humanismen – en avkristnad kristendom 104

Anspråk på att ersätta kyrkokristendomen som civilisationsbärande vision 105

Tre centrala idéer i den nya pseudoreligionen 109

Den konkreta motorn 110

En ny syn på människan 112

V      Tidiga modernitetskritiker 115

Tre existentiella frågor och deras svar 116

Den framsynte Hegel 119

Nietzsches dramatiska orakelvision 125

Slavmoralen och Guds död 127

Övermänniskans kulturskapande roll 129

Den kristna kulturens möjliga sammanbrott 132

VI     Teleologi – eller en historia utan mening 135

Poppers skarpa kritik 136

Den mystiska intuitionens viskningar 139

Den existentiella svältkostens pris 141

VII   Moderna framtidsperspektiv – himmel eller helvete 144

Några rekapitulerande reflektioner 144

Den rationella paradisdrömmen i historisk praktik 147

Teknikoptimismen 150

Nyliberalismens penningtornado 153

Spirande systemkritik 154

Tillväxtens gränser 155

Framtiden som ”utmaning” 159

Bekymmersamma framtidsutsikter 161

Kollaps genom för långt driven komplexitet 165

Den fossila lotterivinstens baksmälla 172

Sorkarna och vi 178

Det ekotekniska samhället 182

Apokalypsens fyra ryttare 187

Men vetenskapen då? 187

Nedmonteringen av människans subjektiva överhöghet 191

Det ekologiska imperativet 193

Självorganisationens frihetsgrader 197

Människa och maskin 201

Cyborgerna kommer 204

Risken att det går överstyr 207

Skepsis, kritik och entusiastiskt mottagande 209

Överflöd trots allt 213

Nanoteknologin – en lösning i det lilla 217

De tre första teknologiska revolutionerna 220

Den fjärde revolutionen – atomärt precis tillverkning 223

En katastrofal framgång? 228

Ett möjligt civilisationsskifte 230

Tre huvudperspektiv på tanken om ett pågående civilisationsskifte 234

Andlig svältkost och ett linjärt tidsperspektiv 243

VIII  Moderna teleologiska perspektiv på historien och framtiden 245

Historiens styrande kraft 245

Oswald Spengler – en intuitiv kulturskådare 249

De tre slutfaserna i Västerlandets undergång 252

Pengarna förstör tänkandet och demokratin 253

Caesarism och den andra religiositeten 255

Det slutliga sönderfallet 257

Är Spengler på rätt spår? 258

Postdemokrati 259

New age, fundamentalism och terrorism 262

Toynbee – en helt annan teleolog 265

Civilisationernas uppkomst – utmaning och gensvar 266

Den kreativa minoritetens roll 267

Civilisationernas sönderfall – inre och yttre processer 269

Sammanfattning av Toynbees teori 275

Framtidsperspektiv 277

Försynen och den fria viljan 280

Toynbees fortsatta aktualitet 283

Mumfords transformationer 289

Den nya världens människa och det posthistoriska hotet 294

Mumfords framtidsvision 297

Jungs historiskt och socialt tänkta djuppsykologi 301

Centrala begrepp 302

Människans medvetenhetsutveckling i ett historiskt perspektiv 305

Den gamla etiken och skuggans tillväxt 308

Mellan de gamla gudarnas död och de nyas födelse 310

Individuationen och den nya etiken 311

Skam och skuld i den senmoderna tiden 314

Högernationalism och nymoralism 315

Fenomenet människan – Teilhard de Chardins evolutionsperspektiv 318

Evolutionsförloppets principiella lagar 319

Geosfären, biosfären och noosfären 320

Den medvetna evolutionen 322

En ljus framtid – planetisering och punkt Omega 324

En föraning om en kommande civilisationsbärande vision 327

IX     Vägledande tankar för underlättande av det pågående civilisationsskiftet 333

Min civilisationsteori – ett sammanhängande utkast 333

Lyhördhet och kreativitet 343

Religionernas försoning 345

En utvecklingspsykologisk vision 347

Kärlekens väg – en nedmontering av syndabockspsykologin 348

Kort sammanfattning av fyra vägledande tankar 350

Den djupast tänkande teleologen 353

De teleologiska tänkarnas främsta bidrag 355

Ett strategiskt perspektiv för dem vars lojalitet sviktar 356

Renodlare, insiders och överbryggare 358

X      Maktkampen om den rationella paradisdrömmen som en möjlig bro till en ny civilisation 362

Revolten mot auktoriteterna 368

En psykologisk revolution 370

En andlig underström 373

Försök att lämna det gamla samhällets känslo- och relationsklimat 375

Maktkampen kring en ny mentalitet och världsbild 378

Frihet, jämlikhet och broderskap 380

Rottrådar i tillvarons fulländat kärleksfulla grund 381

Individualisering och identitet utan essens 384

Individualism utan individualitet – socialisering i Mammons era 387

Frihet och ansvar 391

Föräldrarnas roll i mottagandet och introduktionen av nya själar 393

Barnomsorg och skola – socialisering till trohet mot den rationella paradisdrömmen 396

Behovet att befria en sekulär utbildning från materialism och reduktionism 399

En skola för det inre 402

Jämlikheten, makten och människovärdet 407

Maktens nödvändighet 411

Illusioner om makten och jämlikheten 415

Ett radikalt förbättrat ledarskap 416

Det himmelska mandatet 420

En ny elit som bygger legitima makthierarkier 421

En annan maktutövning 424

Demokratisering av demokratin 426

Men jämställdheten då? 428

En ekonomi präglad av sant broderskap 429

Rädslans makt 433

Bortom den ekonomiska människan 439

Spelregler för ny ekonomi 440

XI     Om att odla lyhördhet mot själen och framtiden 443

Ett komplement till meditation 444

Villkorlig kontra ovillkorlig kärlek 448

Hjärtats sex dygder 450

Uppskattning 451

Medkänsla 452

Förlåtelse 453

Ödmjukhet 455

Förståelse 456

Mod 457

Vikten av en ny mentalitet 457

Själviska och osjälviska grupper 459

Framtidsmottaglig gruppkreativitet 462

XII   Det fortsatta civilisationsskiftet – sammanfattande resonemang och en del förutsägelser 465

Dramats tre aktörer 465

Makteliten 466

Tre grupper av kättare 471

Grupp x – den centrala undergruppen 474

Folk i allmänhet 478

En maktkamp mellan mentaliteter 478

Den ovillkorliga kärlekens ljus – en spegling av civilisationsskiftesprocessen 479

Makteliten och det mentalitetsreproducerande systemet 482

Strategier för kättargruppen och Grupp x 485

En framgångsrik utveckling 488

Maktkampens slutfas – en global syntescivilisation 491

Paradisdrömmens subjektiva och objektiva ryggrad 494

Ryggrad i gungning 495

I skolan och på utbildningsområdet 496

Inom sjukvården 498

När det gäller de ideologiska grundvalarna 500

Naturen sätter gränser 504

En profetisk poet 507

Den ryggradsknäckande krisen 508

Den utlösande faktorn 509

Orsakskraftens osäkra tidsskala 510

Måttlighet – ryggradsknäckens syfte 512

Att vrida människans oändlighetssträvan rätt 513

Intensifierad maktkamp 516

Såsom fjärilens tillblivelse 518

Tankar kring den ryggradsknäckande krisens konkreta förlopp 519

Den avgörande maktkampen – fördjupande resonemang 525

Maktelitens hållning – plutokrati och Mammondyrkan 525

Kättargruppens position 530

Huvudfronter för en ny ordning 533

Kättargruppens strategiska fallgropar 536

En verklig global syntescivilisation kontra en global Mammonordning 539

Byggs från grunden av ett själscentrerat ledarskap 546

Energi- och resursfrågans hantering 547

Maktelitens två huvudstrategier 549

Kättargruppens motsägelsefullhet 552

Ett perspektiv för brytande av materialistiska låsningar 553

Porten till oändlig energi 557

En kausal nivå bortom kvantnivån – en transformation av vetenskapen 558

Människan som medskapare 561

Kraften i verkligt fri forskning 562

Kunskap på gott och ont – risker och möjligheter 563

Maktkampen kring ett nytt ekonomiskt system 567

Lokala förebildssamhällen som motkraft till den sviktande etablerade ordningen 570

Grundade i själens gruppmedvetenhet 571

Förebildssamhällenas hoppgenererande kraft 574

Ett omkonstruerat ekonomiskt system 583

Åter till frågan om innebörden av en verklig global syntescivilisation 585

En antydan till vision om ett välhanterat civilisationsskifte 588

Maktkampen kring de grundläggande världsbildsfrågorna 589

Tre huvudpositioner i kraftmätningen 590

En ny civilisationsbärande vision 591

Slutet på den existentiella undernäringen 593

Den första källan 596

Människan i kosmos 599

Samhällsbyggets existentiella grund 600

Civilisationsskiftets slutfas 603

Verklig frihet och sann identitet 605

Jämlikhet, integritet och ett maktmissbruksbefriat ledarskap 608

Broderskap, måttlighet och solidaritet 613

Fred och välstånd 614

Själva hjärtpunkten 616

Till stöd för den andligt fullmyndiga människan 618