Förord

Förord

Begreppet corporate citizenship har växt fram ur den debatt om företagens roll, syfte och samhällsansvar som pågått under några decennier.

Till en början var synen på dessa frågor enkel. Vinsten ansågs försona om inte allt så det mesta. Milton Friedman hävdade t.ex. att företagens enda sociala ansvar är att öka vinsten.

Så småningom började perspektivet vidgas. Konsumentmakten kom i fokus bl.a. därför att miljökonsekvenserna av olika verksamheter togs upp i media. Ett tidigt exempel på detta var hur marknaden för klorblekt papper försvann mycket snabbt. Och ett annat exempel är den negativa inverkan som atombombssprängningarna i Söderhavet hade på försälj-ningen av franska viner.

Av dessa och andra liknande exempel började allt fler dra slutsatsen att i det moderna mediesamhället och på en allt mer globaliserad marknad är det av största strategiska betydelse att värna företagets anseende i vid bemärkelse.

En slutsats som närmast upphöjts till budord efter Shells erfarenheter i Nigeria och i samband med Brent Spar plattformen.

Under senare tid har dock ytterligare en dimension kommit in i debatten om företagens samhällsansvar. Detta har främst skett genom Kofi Annans försorg. Med sitt globala helhetsperspektiv har han kunnat konstatera att med rådande spelregler för den globala ekonomin skapas inte bara framsteg och utveckling utan följden blir också utomordentligt svårhanterade sociala, politiska och miljömässiga problem. Och han har därför vädjat till näringslivet att ingå en global pakt med FN “kring gemensamma värderingar och principer som kan ge den globala marknaden ett mänskligt ansikte”.

Syftet med detta initiativ är förstås att få ledarna inom näringslivet och politiken engagerade i en djupgående reflektion kring vilka spelregler som ökar möjligheterna för skapandet av en långsiktigt hållbar framtid för människorna och världen.

Ett direkt gensvar på Kofi Annans vädjan är grundandet av Global Institute for Corporate Citizenship (GICC). GICC är avsett att dels vara en internationell mötesplats för erfarenhetsutbyte och kvalificerad reflektion kring mänsklighetens framtid med fokus på näringslivets roll och möjligheter och dels erbjuda spjutspetsutbildning för utvecklande av ett visionärt och framsynt ledarskap.

I samband med detta grundande publiceras Karl-Erik Edris bok Oanade möjligheter. Den ger inte bara en teoretisk överblick över vad corporate citizenship är utan visar också att långsiktigt hållbar utveckling för företaget och dess intressenter, samhället och mänskligheten kräver att företaget är en god och ansvarstagande medborgare i sitt samhälle, dvs. lokalt, nationellt och globalt.

Genom att boken är skriven som fiktiv fallbeskrivning målar den dessutom upp en vision av hur en strategiskt klarsynt företagsledning skall gå till väga för att göra verklighet av sin corporate citizenship-vision.

Hans Hassle, Vision and Reality Communication
Göran Pettersson, Röda Korsets Idé- och Utbildningscenter
Karl-Erik Edris, Edris Idé AB