Jonas Himmelstrands recension

För två år sedan kom Karl-Erik Edris ut med den magnifika ledarromanen, Den vise VD:n. Hans nyss utkomna bok, Oanade möjligheter, är lika enastående.

Berättelsen handlar om ett fiktivt företag. I TV avslöjar en journalist barnarbete hos en underleverantör. Initialt hanterar företaget situationen klumpigt. Ledningsgruppen är oenig om hur man ska gå vidare. Marknadschefen Magdalena drar åt ett håll, ekonomichefen Sten åt ett annat håll och VD:n Håkan försöker medla. Konsulten Johannes Funt kallas in.

Handlingen består i den utbildningsdag som konsulten Funt håller med ledningsgruppen. På förmiddagen är det hårda ordväxlingar men fram emot kvällningen råder full enighet om att förvandla företaget till ett visionsstyrt, lärande, icke-auktoritärt företag med uttrycklig ambition att göra något gott för världen utifrån marknadsekonomins möjligheter!

Som läsare får vi ta del av argumentationen: Vi lever idag i en måttligt välskött värld. Näringslivet påverkar människors vardag mer än någon annan global institution. Näringslivet har oanade möjligheter att skapa ett långsiktigt hållbart liv på jorden. För detta behöver företaget en vision djupt förankrad i dess själ. Ledningen måste bli besjälad av visionen. Det kräver personlig utveckling med “den lilla döden” och pånyttfödelse som mystikerna har talat om i alla tider.

Man är inte samma människa efter att ha läst Oanade möjligheter. Det är en analytiskt skarpsynt uppgörelse med uppfattningen om vinstmaximering som allena saliggörande. Det är också en hoppfull kärleksförklaring till arbete, förändring och livet självt. Läs den!!

Jonas Himmelstrand

(recensionen publicerad i Fortbildningsbrevet Strategier nr. 408, 6 mars 2000 – http://www.strategier.se)