Omdömen

En fascinerande text för den som söker och vill finna en väg till tro utan att göra avkall på sitt intellekt. … efter tjugo sidor var jag fast. Med stor generositet och ett stänk av humor bjuder Karl-Erik Edris på sina egna erfarenheter och analyserar dem. Han låter lä­saren följa en analytisk brottningsmatch där de stora livsfrågorna bearbetas. I ett annat ljus är en hoppingivande bok.

BIRGITTA AHLTORP
Fil. dr., leg psykolog, leg psykoterapeut

Vi lever i ett samhälle som präglas av uppfattningen att vetenskap­lig analys och logiskt tänkande är den enda och ofelbara vägen till fullständig kunskap om universum och vår plats däri. Detta trots att filosofer som Russell och Wittgenstein sedan länge påvisat just det logiskt orimliga i denna uppfattning.

I ett annat ljus punkterar på ett lättfattligt, fängslande och lo­giskt oklanderligt vis några av vårt samhälles djupast rotade myter och presenterar ett annat budskap. Det är ett ljust, livsbejakande budskap som eliminerar den inbillade konflikten mellan veten­skap och andlighet.

Detta är kanske främst en bok för alla som anar att det finns en annan dimension av tillvaron än den rent materiella, men som på grund av intellektuell prestige eller rädsla för omvärldens reak­tioner har svårt att ta till sig vad deras intuition viskar till dem.

CHRISTIAN ANDERSSON
Civilingenjör Det Norske Veritas AS

Kan vi både tro och vara förnuftiga samtidigt? Genom skarpa och klargörande resonemang visar Edris att så är fallet. Vetenskapen och religionen kan komplettera varandra i stället för att vara engagerade i en strid där vetenskapen försöker eliminera och ersätta religionen. Edris har också många kloka ting att säga om den inre maktkampen mellan Egot och Jaget (själen), och hur vår framtid är beroende av utfallet i denna kamp mellan våra bättre och sämre sidor. Jag fick många aha-upplevelser om mitt eget liv när jag läste I ett annat ljus. Jag tror att den kan få en livsavgörande betydelse för många.

LARS BERGENRUP
Civilingenjör och författare

I sin nya bok I ett annat ljus kombinerar Karl-Erik Edris sin varma känsla för människan och skapelsen med en skarp logik som vän­der upp och ned på läsarens uppfattning om vad hon tycker sig veta och förstå om livet. Hans alternativ är inte en snygg modell eller en färdig lösning utan han erbjuder oss att tillsammans med honom återvända till det själarnas djup varifrån vi en gång kom och därifrån ta sats igen.

HANS HASSLE
VD Plantagon International AB

Vi lever i en tid av intensiv propaganda för en vetenskaplig världs­bild där tron på slumpen och tillvarons avsaknad av en högre me­ning är central. Kyrkorna har svårt att vinna gehör för ett annat perspektiv bakbundna som de är av gamla dogmer. Behovet av ett andligt perspektiv som inte håller liv i en onödig motsättning mel­lan tro och vetande är skriande. I ett annat ljus fyller detta behov på ett brilliant sätt. Med utgångspunkt från sina egna livserfaren­heter har Edris med knivskarp logik och lysande framställnings­förmåga gett oss en bok som leder till verkligt djup eftertanke. Jag tycker den borde vara obligatorisk läsning på universitetsnivå, ja gärna på gymnasiet också.

CARL-BERNHARD INGELSSON
Informationsansvarig Hillesgården

Jag böjer mig ödmjukt inför denna visdom om livet och bortom. Medan jag läser och begrundar, fördjupas och förklaras min egen väg under senare år. Det har inget annat verk jag läst mäktat med.

FREDRIK LIDMAN
M.Sc., Partner Fram

En högst personlig men på samma gång universell berättelse om något vi alla delar men sällan vågar erkänna. En resa huvudstupa in i det vi sedan barnsben lärt oss att dölja, rationalisera bort eller glömma: vårt inre ljus och individens fullt naturliga samhörighet med alltings liv och källa.

Karl-Erik Edris exakta och spiknyktra språk lyckas behandla något så abstrakt som Gud med kirurgisk precision, samt befriar och rentvår äntligen människans naturliga andlighet från flum, religion och New Age.

Författaren hemfaller inte ett ögonblick åt vidskepelse eller dog­mer, utan lyckas istället pricka hjärtat med knivskarpt intellekt och en musketörs grace. I ett annat ljus ger upprättelse åt alla dem som känt att människan faktiskt rymmer såväl intellekt som själ, och att världen i en och samma stund är såväl naturlig som gu­domlig. Jag önskar jag fått läsa den här boken i skolan.

KRISTER LINDER
Kompositör och artist

På ett både självutlämnande och kompromisslöst sätt vränger Karl-Erik Edris ut och in på de stora livsfrågorna och kopplar grepp om vetenskapens roll i relation till diverse trosuppfattning­ar. I ett annat ljus angår alla som funderar över livets mål och mening. Den lämnar ingen oberörd.

PIA MOBERG
Fil.dr. i japanska studier
Konsult med inriktning på interkulturell kommunikation och ledarskap

Einstein sa bland annat att ”There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.” Han sa vidare att ”Science without reli­gion is lame. Religion without science is blind.”

Det är dessa visdomsord som Karl-Erik Edris uttrycker så tydligt i I ett annat ljus. Men han tar ett viktigt steg vidare när han klargör att både vetenskapen och teologin måste göra upp med sina gamla dogmer som bara har lett till en felaktig förståelse av dualismen mellan intellekt och intuition. Om vi förstår det har vi kommit till en vändpunkt. För att förstå och förverkliga vad det är att vara människa i all sin komplexitet, dvs. att vara innesluten i en fysisk/biologisk värld, i ett subjektivt själv och i en själslig/andlig ultimat verklighet behövs båda förmågorna.

Förutom välunderbyggda resonemang ger Karl-Erik Edris oss också några goda tips om hur vi kan gå vidare från vändpunkten, vi får vägmärken.

ANNE L.C. RUNEHOV
Dr. Teol. Religionsfilosofi; MA. Teoretisk filosofi
Forskare vid Köpenhamns Universitet
Dir. Copenhagen University Network of Science and Religion (CUNSR)

Edris har med kärleksfull blick och kirurgisk precision blottlagt bristerna i de naturvetenskapliga grundantagandena och det pre­dikament som de försatt oss i. Han anvisar en väg ut ur detta som också för oss till en inre mognad, samtidigt som han ramar in den i en vision om en balanserad framtid för oss människor. … Efter att ha rådbråkat min hjärna under läsningen av I ett annat ljus kom den välgörande effekten. Jag upptäckte att jag hade tvingats syna bottenslammet i min egen sjö och att sikten nu var klar.

BENGT SKARSTAM
Fil. dr. och Executive Coach

En bok om de stora livsfrågorna får mig att befara att det handlar om en tung och svårgenomtränglig materia. Men I ett annat ljus är en klar och förvånansvärt lättläst bok med många djup. Jag gläder mig särskilt åt de skarpa analyserna av skillnaderna mellan tro och vetande som löser upp de destruktiva konflikterna mellan vetenskapen och religionen. Edris för också många givande reso­nemang om personlig utveckling och vårt ansvar för framtiden. Som utbildare ser jag direkt hur bra den här boken passar för ge­mensamma studier och samtal.

INGA-LILL WENNLUND
Programledare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm

I vår tid tenderar Gud att betraktas antingen som ett förle­gat koncept från det förflutna eller något som på sin höjd kan vara berättigat från ett sociologiskt perspektiv. Karl-Erik Edris presenterar ett alternativ till denna bild, bortom religion och tro – Gud som upplevd realitet. Med själslig intuition kan vi skåda en större och mäktigare verklighet än den dagens mo­derna världsbild förmår ge uttryck för. På ett intellektuellt stringent och fascinerande sätt beskriver författaren denna realitet, som paradoxalt nog ligger bortom intellektets grän­ser, och hur den kan bli grunden till en ny vision för vår värld.

OLOF ÅKERLUND
Programutvecklare och internationaliseringsexpert Apple