Ditt ledarskap är inte bättre än du själv

– Att nå en tillräckligt hög kvalitet på ledarskapet är den kanske viktigaste frågan av alla idag. Den styr utvecklingen av politik, världsbild, ekonomi – allt.
Det säger författaren Karl-Erik Edris, aktuell med en ny bok om personlig utveckling och ledarskap.

I dag är en policy för socialt ansvarstagande, CSR (Corporate Social Responsibility), en självklarhet för de flesta företag. Grundtanken är att företagen är viktiga aktörer i samhället och har ett ansvar också socialt och miljömässigt.

Kritiker menar att det rör sig om en läpparnas bekännelse och en kosmetisk anpassning av verksamheten, medan rovdriften fortsätter som förut. Kritiken är förstås inte utan fog, men den missar den springande punkten, menar Karl-Erik Edris.

– Ett seriöst CSR-arbete handlar inte bara om så kallad marknadskommunikation utan är ett inslag i en pågående maktkamp kring den strategiska dagordningen inom näringslivet. Den maktkampen har att göra med att den nuvarande ekonomiska utvecklingen inte är långsiktigt hållbar.

– De gamla klassiska strategiska variablerna är konkurrenskraften, effektiviteten och avkastningen. Men miljökatastrofer, hotande klimatförändringar och olika typer av resursbrist gör att hållbar utveckling är på väg att bli en fullödig strategisk variabel.

Ett seriöst CSR-arbete bygger enligt Edris på en insikt om att vi inte har någon anledning att tro att dagens ekonomiska system är det bästa tänkbara.

– Vi får från näringslivets toppchefer ofta höra åsikten att ett företags viktigaste uppgift är att generera vinst. Och allt vore ju gott och väl om vinsten vore en pålitlig indikation på att den ekonomiska verksamheten är hållbar. Men vi räknar som riktiga skojare.

För att det skall bli rim och reson i våra ekonomiska kalkyler skulle vår planet behöva vara ett aktiebolag som tog betalt för sina naturresurser och för de tjänster som ekosystemen utför åt oss. Men så är det inte nu. De förluster som vi i realiteten åsamkar naturen kommer aldrig med när våra företag räknar fram sina officiella resultat.

– Det saknas spelregler som gör att resultatet blir ett mått på långsiktig hållbarhet. Att hög vinst betyder att verksamheten är ekologiskt, socialt och samhälleligt hållbar. Och att låg vinst eller förlust tyder på en mindre hållbar verksamhet.

Nu kan ju inte enskilda företag lösa de här problemen. Men man kan genom ett framsynt CSR-arbete och klokt samspel med olika politiska maktcentra steg för steg underlätta den globala omdaning av det ekonomiska systemet som Karl-Erik Edris menar är oundviklig.

– Att ligga i framkant när det gäller CSR är alltså synnerligen viktigt. Men man får inte glömma att ett trovärdigt CSR-arbete ställer mycket stora krav på bra ledarskap.

Detta gäller inte minst på mellanchefsnivå, där ansvaret för att konkretisera företagsledningens policy ofta hamnar. Mellanchefen är den som ska få arbetsgrupper att fungera och individer på alla nivåer att prestera bättre. Mellanchefen måste därför få ett tydligt mandat från ledningen.

– Vill man åstadkomma något verkligt bra så måste medarbetarna känna sig ärligen inbjudna att medverka i någonting de upplever som vettigt. De flesta anställda vet vad som krävs av dem för att de ska få behålla jobbet. Det goda ledarskapet entusiasmerar och får medarbetarna att engagera sig för att åstadkomma något mer. Och just på den här punkten är en tydlig CSR-vision av betydelse. Man tjänar ju hellre sina pengar på att bidra till en långsiktigt vettig verksamhet är tvärtom.

Edris framhåller också att ett gott ledarskap förutsätter en personlig utveckling. Ledarskap är inte en fråga om att lära sig vissa metoder.

– Ditt ledarskap är inte bättre än du själv. Är du en skitstövel kommer ditt ledarskap att vara därefter.

Det är dessa aspekter han framför allt ägnar sig åt i sin senaste bok. Efter att i tidigare böcker (mest känd är ”Den vise VD:n”) ha haft fokus på näringslivsfrågor lyfter han i ”I ett annat ljus” särskilt fram vikten av personlig utveckling och resonemang kring de stora livsfrågorna. Han efterlyser en ledarutveckling bort från kontrollperspektivet mot ett icke-auktoritärt och tjänande ledarskap med visioner.

– De unga har en förmåga att se bristerna i det nuvarande systemet och möjligheterna till nydaning, säger han. En annan intressant trend är det ökande behovet av coaching och mentorskap. Många börjar helt enkelt söka en djupare mening i sitt ledarskap.

Allt sammantaget, oavsett om vi nu lever i den bästa av världar eller i en motsvarighet till Romarrikets fall, ser Karl-Erik Edris framtiden an med tillförsikt.

– Det är så makalöst fascinerande att vara människa och få vara med om detta fantastiskt komplicerade spel, säger han med oförställd förtjusning.

 

Karl Erik Edris tips för att uppnå gott ledarskap

• Att vara chef är att vara utsatt för en massa påverkan. Då gäller det att inte tappa fotfästet och förlora sig själv. Därför är det viktigt att lyssna inåt och respektera den djupaste inre rösten. Annars förlorar man lätt sin integritet.

• Om man ska kunna åstadkomma delaktighet gäller det att kunna hantera konflikter och skilda perspektiv på ett bra sätt. Då är det är bra om man kan ha arbetet ”utanför sig”. Att man kan se det som en gemensam uppgift som arbetsgruppen ska hantera på bästa sätt i stället för att man har det ”på insidan” så att det känns som personlig kritik och en kränkning av ens prestige om någon kommer med bättre förslag än en själv.

• Bra samarbete kräver dialog. Och dialog möjliggörs av att man i stället för att bara kommunicera sina slutsatser (och underförstått undanber sig kritik och bättre förslag) öppet och ärligt redovisar tankegångarna bakom sina slutsatser. Och samtidigt inbjuder till gemensamt reflekterande över om det möjligen finns bättre idéer.

Text: Per Axel Nordfeldt

Artikeln publicerad i Position nr 3, oktober 2011.