Innehållsförteckning

         Förord  12

I        Fågeln i den öppna buren  17

II       Att inte bli som andra  23

III      Gud skulle inte längre göra sig besvär  29

IV     Drakblodets förbannelse  37

V      Guds problematiska återkomst  42

VI     Det försonade intellektet  52

            Dömd att tro  56

            Tron på slumpen  58

            De vetenskapliga förklaringarnas karaktär  64

            Gudspartiklar i stället för Gud  70

            Trappan mellan intellekt och intuition  77

            Sann kunskap eller bara hjärnsvett  82

            Gud och föreställningarna om Gud  91

            Klok vetenskap och klok religion  97

            Verkligast vinner  101

            Två kunskapsvägar – på gott och på ont  105

VII   Teodicéproblemet  116

VIII  Den meningsfulla evolutionen  123

            Ett sipprande språklöst ljus  127

            Livet är evigt och kärleken har sista ordet  131

            Evolutionen – en mångdimensionell pjäs  136

            Från kaos till en gudomlig ordning  141

            Den inre evolutionen  145

            Människans roll i evolutionspjäsen  148

            Inplanteringen av gudagnistan  154

            Själen – en kontraktsformulerande styrenhet  155

            Sådd och skörd  163

            Resa mot okänt mål  169

            Jaget i centrum  173

            Rädsla och begär – hat och kärlek  175

            Själens intresse väcks  179

            Själens inlevelse och omskakande kraft  185

            Vandringen tillbaka till fadershuset  189

IX     En ny global civilisationsbärande vision  194

            Två fundamentalistiska motkrafter  200

            Vändpunkten  206

            Civilisationsskapande genier  209

            Tecken i tiden  213

            Guds nya skepnad  218

            En global syntescivilisation  221

            Underminering och omdaning av det moderna perspektivet  222

            Cynism och misströstan  228

            Hjälpa ödet på traven  229

            Vägmärken  231

            Säkrare pejling på själen – en nyckel till civilisationsskiftet  234

            Samvetets röst  236

            Rädslans snubbeltrådar  242

            Stoltheten  242

            Självömkan  247

            Det överdrivna analyserandet  250

            Gräva fram kärlek ur livserfarenheten  256

X      Slutord  266